02

feb

Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti"Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«

Javni razpis za izbor operacij predstavlja enega ključnih instrumentov na področju raziskav, razvoja in inovacij, ki prvič združuje podporo vse od faze industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja vse do trga.

Skladno s tem je strukturiran v dva sklopa in sicer:

A.)  Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)« ter

B.)  Sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9)«Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.

Javni razpis predvideva izvedbo programov v trajanju aktivnosti največ do 30. 6. 2020, za katere bo izvedena vmesna evalvacija predvidoma po dveh letih izvajanja programa. Maksimalna višina sofinanciranja posameznega programa je 6 mio EUR.

Dinamika sofinanciranja programa bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranimi upravičenci, v odvisnosti od načrta izvajanja programa in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis,

je do 55.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2016 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.Sklop 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL6-9)«

Cilj javnega razpisa je sofinancirati najmanj 24 inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo proizvoda, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih RRI projektov, znaša skupaj 12.000.000,00 EUR.

Posamezni RRI projekt se lahko izvaja največ 24 mesecev.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2016 do 12. ure.

Zainteresirane osebe lahko pridobijo vso dokumentacijo, besedilo javnega razpisa in obrazce ter navodila za izdelavo dispozicije projektov na spletni strani http://www.mgrt.gov.si/.

Uradni list Republike Slovenije, številka 6, z dne 29. 1. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016006.pdf#!/r2016006-pdf