02

feb

Letovanje otrok in šolarjev v letu 2016Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2016

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Javni razpis se izvaja z namenom sofinanciranja zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev

pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Višina sredstev za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša v letu 2016

1.677.955,20 EUR.

Sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.

Vloge morajo biti oddane osebno do 12. 2. 2016 do 12. ure ali po pošti najkasneje do 12. 2. 2016.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni Območni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

Uradni list Republike Slovenije, številka 6, z dne 29. 1. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016006.pdf#!/r2016006-pdf