17

feb

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016


1. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

Cilj podukrepa je povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje.

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: podukrep: 4.1) namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropskeunije (UL C št. 326, z dne 26. oktobra 2012, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi) in sicer za naslednje vrste naložb iz 5. člena Uredbe:
 1. naložbe v prestrukturiranje:
  • naložbe v       zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje,
  • naložbe namenjenih prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam,
  • naložbe v zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z zmanjšanjem zanosa in za razkuževanje semena ter naprave za mehansko zatiranje škodljivih organizmov),
  • naložbe v gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme in zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah individualnih namakalnih sistemov),
  • naložbe v ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo k čemur sodi tudi postavitev travniških sadovnjakov,
  • naložbe v ekološko pridelavo hrane;
 2. naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki       se podpirajo zaradi       dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.
Vlagatelj: Skladno s 6. členom Uredbe, je vlagatelj do podpore nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. 3. 2016 do vključno 6. 4. 2016 do 24. ure.

Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana; Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
INFO točke KGZS

Uradni list Republike Slovenije, številka 9, z dne 12. 2. 2016.