22

feb

Naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodovJavni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.


Do podpore so upravičene naložbe v:

a) ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,

b) ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme,

c) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

č) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo (npr.: pridobivanje energije iz lesne biomase, hidroenergija, vetrna energija, geotermalna energija), razen za pridobivanje energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,

d) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.


V skladu s 30. členom Uredbe, je vlagatelj do podpore pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

a) nosilec kmetije:

·       ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,

·       z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje dejavnosti na tej kmetiji,

b) samostojni podjetnik posameznik,

c) zadruga,

č) zavod ali

d) gospodarska družba.


Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000 EUR. Od tega:

·       1.500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A),

·       6.500.000 EUR za fizične osebe – kmetije (sklop B) ter

·       12.000.000 EUR za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe (sklop C).


Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 2016 do 24. ure.


Informacije o razpisu:

·       INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,

·       INFO točke KGZS.


Uradni list Republike Slovenije, številka 13, z dne 19. 2. 2016.

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016013.pdf#!/r2016013-pdf