03

mar

Javni razpis Občine Gornja Radgona - ŠPORTJavni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016

Na razpis se lahko prijavijo vrtci in osnovne šole, športna društva, združenja in zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016 iz sredstev proračuna občine Gornja Radgona.

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 15 z dne 31. 12. 2005 in št. 32 z dne 1. 6. 2007).

Višina predvidenih razpisanih sredstev, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 za sofinanciranje zgoraj navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu znaša 122.900,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180562 – Sofinanciranje programov športnih društev.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno srede dne 16.03.2016.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona.

Več na: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016030215302950/