03

mar

Javni razpis Občine Gornja Radgona - TURIZEMJavni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:
 • izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
 • izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
 • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
 • aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
 • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
 • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
 
Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • da so registrirana po zakonu o društvih,
 • da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona,
 • da je njihova osnovna dejavnost promocija turizma,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
 • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
 • da delujejo najmanj eno leto,
 • da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.

Višina zagotovljenih sredstev proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 8.500,00 EUR.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za programe v turizmu« – do vključno ponedeljka, 11. aprila 2016.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali pa jo lahko vlagatelji vsak delovni dan dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I).

Vse informacije glede razpisa dobite na tel. številki (02) 564 38 35 (Majda Ferenc) ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..