03

mar

Javni razpis Občine Gornja Radgona - MLADINSKI PROGRAMIJavni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2016

Na razpis se lahko prijavi:
  • mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
  • so registrirani v RS kot pravna oseba s sedežem na območju občine Gornja Radgona, so organizirani kot enote večjih mladinskih organizacij s sedežem izven območja občine Gornja Radgona, ki so, neprofitni in so registrirani za opravljanje dejavnosti, namenjene predvsem mladini v skladu s pravilnikom,
  • opravljajo dejavnosti z mladimi in za mlade, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona,
  • izvajajo programe in projekte za mladino občine Gornja Radgona,
  • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
  • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti,
  • da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona,
  • da se s svojim programom ali projektom redno predstavljajo v domači občini, oziroma, da se vsaj dva krat letno izvede program ali projekt, ki je zaveden v letnem planu dela Mladinskega centra.
 
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov in projektov, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016, znaša 6.000,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 24. 3. 2016.

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, tel. 02/564-38-31.