04

mar

Javni razpis Občine Gornja Radgona - SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVOJavni razpis za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016.

Višina sredstev razpisa znaša 15.000,00 EUR.

Na razpisu se lahko prijavijo prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov in dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in invalidske organizacije.

Prijave morajo biti podane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v glavni pisarni Občine Gornja Radona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali na spletni strani Občine Gornja Radona: www.gor-radgona.si.

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 4. aprila 2016 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprtih ovojnicah s pripisom: »Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2016 – NE ODPIRAJ«.

Informacije in navodila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Osojnik, telefon 02/564-38-31, vsak delovni dan v času uradnih ur.