04

mar

Javni razpis Občine Gornja Radgona - KMETIJSTVO IN PODEŽELJEJavni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona.

Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva v skupni višini 35.000,00EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2016 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

Državne pomoči po skupinskih izjemah

1A          Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

2A          Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

3A          Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij

De minimis pomoči

1B          Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

2B          Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Ostali ukrepi Občine

1C          Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2016 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo je 5.000,00 EUR.

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – je potrebno v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, JR – KMETIJSTVO 2016« nasloviti na: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Rok za oddajo vlog:

·        za ukrep: Podpora delovanju društev – do vključno 13. aprila 2016,

·        za ukrep: Državne pomoči po skupinskih izjemah in ukrep za de minimis pomoči – do vključno 10. maja 2016 in do vključno 10. oktobra 2016 (dve odpiranji vlog, v kolikor sredstva pri prvem odpiranju ne bodo porabljena).

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo:

·        na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si,

·        vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. štev.: 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..