08

mar

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinamJavni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Vlagateljice in upravičenke do ugodnih podojil so vse občine v Republiki Sloveniji.

Prijavljeni projekt se lahko nanašajo na področje:
  • cestne infrastrukture,
  • komunalne in okoljske infrastrukture,
  • socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
  • gospodarskega razvoja,
  • informacijske komunikacijske tehnologije.

Upravičeni stroški so:
  • stroški nakupa zemljišč,
  • gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
  • nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
  • stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.

Upravičenka lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5 % dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2014.

Upravičenka lahko za projekt s strani Sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 10.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000,00 EUR oziroma največ 1.000.000,00 EUR.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 8.000.000,00 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje 30. 9. 2016.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

Uradni list Republike Slovenije, številka 18, z dne 4. 3. 2016