11

mar

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja RadgonaJavni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015, v nadaljevanju pravilnik), ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona iz sredstev proračuna za leto 2016.

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 65.000,00 EUR in so vezana na proračun Občine Gornja Radgona, zato morajo biti porabljena v letu 2016.


Nepovratna sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

UKREP A1 – Pomoč pri samozaposlovanju,

UKREP A2 – Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest,

UKREP B – Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,

UKREP C – Naložbe za nakup nove opreme in nematerialne investicije.Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

·       mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, kjer zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona,

·       samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in majhna podjetja),

·       fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Gornja Radgona v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve,

·       občani, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – se lahko vloži osebno ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naziva in polnega naslova prijavitelja, s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev

NE ODPIRAJ, JR - MG – odpiranje novih delovnih mest

NE ODPIRAJ, JR - MG – socialno podjetništvo

NE ODPIRAJ, JR - MG – naložbeRoki za oddajo vlog so naslednji:

1. do vključno 11. 4. 2016;

2. do vključno 13. 6. 2016.

Razpis je odprt do porabe sredstev.


Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali vsak delavnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I).

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti pri dr. Milanu Svetec in Tatjani Methans, na tel. št.: 02/564 82 08 ali na el. naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Več na: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016031111210261/.