14

mar

Javni razpis za pred-financiranje projektovJavni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016


Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016

PF 2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov

Upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 2.000.000,00 EUR.

Višina posojila lahko znaša od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del). Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:

1.     pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, kot so:

·       raziskovalne in razvojne ustanove,

·       ustanove za izobraževanje in usposabljanje,

·       ustanove zdravstvenega varstva,

·       ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,

·       lokalne in regionalne razvojne agencije,

·       lokalne akcijske skupine, itd.,

2.     nevladne organizacije, kot so:

·       združenja,

·       fundacije,

·       zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske ...),

·       društva, itd.,

3.     grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,

4.     pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:

·       socialna podjetja,

·       lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot:

                                                    i.     podjetja,

                                                  ii.     lokalne turistične organizacije,

                                                iii.     organizacije za usposabljanje, itd,

5.     javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja,

6.     samoupravne narodne skupnosti.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko osebno pridobi na sedežu Sklada.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01/836-19-53.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.

Uradni list Republike Slovenije, števila 19, dne 11. 3. 2016

Več na: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016019.pdf#!/r2016019-pdf