21

mar

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regijiJavni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15), razen pravnih oseb v javni lasti, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Upravičeni projekti so projekti, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa in predstavljajo naslednje stroške:
  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Višina razpisanih sredstev je 6.000.000,00 evrov.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 9.4.2016, do 12.00 ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24.00 ure.

Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/.

Na spletni strani MGRT objavljena vprašanja in odgovori v zvezi s tem javnim razpisom veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.

Odgovorjeno bo le na vprašanja, poslana pisno na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., z obvezno oznako št.: »4300-20/2015«, najkasneje do 24.3.2016, do 10. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni najkasneje 29.3.2016 do 14.00 ure.

Več na: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1059