04

apr

Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju


Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme Pomurje (RGS Pomurje) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

Razpis se izvaja po shemi »de minimis« s št. priglasitve M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči po shemi »de minimis« se uporabljajo določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. Pravilnika o spodbudah ter Uredbe »de minimis«.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje do 19. 4. 2018.

Uradni list Republike Slovenije, številka 24, z dne 1. 4. 2016