05

apr

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016 S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMIJavni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016 s spremembami in dopolnitvami


I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Osnovni Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za dodelitev nepovratnih sredstev, ki se s temi spremembami in dopolnitvami spreminja, je bil objavljen dne 11.3.2016. Vsebina javnega razpisa se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminja, gre le za poenostavitev in poenotenje obsega dokazil k posameznim ukrepom ali prispevek k jasnejšemu razumevanju razpisa in razpisnih pogojev.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015, v nadaljevanju pravilnik), ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona iz sredstev proračuna za leto 2016.

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja malega gospodarstva, se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.

II. VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa v letu 2016 znaša 65.000,00 EUR in so vezana na proračun Občine Gornja Radgona, zato morajo biti porabljena v letu 2016.

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Nepovratna sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

UKREP A1 – Pomoč pri samozaposlovanju,

UKREP A2 – Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest,

UKREP B – Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,

UKREP C – Naložbe za nakup nove opreme in nematerialne investicije.

IV. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV TEGA RAZPISA SO

·        mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, kjer zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;

·        samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in majhna podjetja);

·        fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Gornja Radgona v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;

·        občani, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.


V. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – se lahko vloži osebno ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti z navedbo naziva in polnega naslova prijavitelja, s pripisom (glede na prijavo na ukrep):

NE ODPIRAJ, JR - MG – samozaposlitev

NE ODPIRAJ, JR - MG – odpiranje novih delovnih mest

NE ODPIRAJ, JR - MG – socialno podjetništvo

NE ODPIRAJ, JR - MG – naložbe


Rok za oddajo vlog je do vključno 30.5.2016

Če nepovratna sredstva po tem razpisu v zvezi z odpiranjem ponudb dne 2.6.2016 ne bodo v celoti porabljena, bo določen dodaten rok za oddajo vlog in odpiranje ponudb. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti pri dr. Milanu Svetec in Tatjani Methans, na tel. št.: 02/564 82 08 ali na el. naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Več na: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016031111210261/