18

apr

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16


Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:
  1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  2. zmanjšanje onesnaževanja zraka       (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  3. gospodarjenje z odpadki,
  4. varstvo voda in učinkovita raba vode,
  5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  6. začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani: www.ekosklad.si.

Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20.

Uradni list Republike Slovenije, številka 28, z dne 15. 4. 2016