10

maj

Sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanjuRazpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti:
·        povezovanje organizacij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;
·        mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;
·        projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom Erasmus .

Za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja – vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega proračuna.
Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični prijavitelji. V prijavi in razpisnih dokumentih za imenom šole obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen subjekt ne more prijaviti na razpis.

Vsak zavod lahko prijavi na javni razpis samo en projekt.

Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.

Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški projekta sofinancirani največ v deležu 80 % od celotne vrednosti projekta oziroma največ do višine 1.500,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo dodeljena desetim najbolje ocenjenim projektom.

Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje 25. 5. 2016 do 12. ure.

Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 6. 5. 2016 do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani ZRSŠ http://www.zrss.si/razpis-sofinanciranje-mednarodne-dejavnosti/.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Almi Ahmetovič, tel. 01/30-05-134 (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). Zaprosila za dodatne informacije lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti od dne 6. 5. 2016.

Uradni list Republike Slovenije, številka 32, z dne 6. 5. 2016.