06

jun

Zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

 

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

v letih 2016–2018

 

Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij (sklop B). Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij (oz. ciljnih  upravičencev)  v  začetnem  obdobju  poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.

 

Cilji javnega razpisa za izbor operacij so zlasti:

   spodbujanje nastanka novih socialnih podjetij, in mladinskih  zadrug  z  namenom  realizacije  inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;

  spodbujanje obstoječih socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu:

   ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva;

– povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja  novih  inovativnih  poslovnih  modelov,  ki  omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;

– povečanje  socialne  vključenosti  zlasti  ranljivih skupin  s  spodbujanjem  njihove  aktivacije  in  realizacije njihovih podjetniških idej na trgu;

– zmanjšanje  razvojnega  zaostanka  s  krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

 

Splošni pogoji za sklop A in B:

   Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so pridobila status socialnega podjetja po 1. 1. 2012, po Zakonu o socialnem podjetništvu ne glede na pravnoorganizacijsko obliko (zadruge, mladinske zadruge, zavodi, ustanove, društva, d.o.o., vzajemne oblike organiziranosti in drugi predstavniki sektorja socialne ekonomije),

– Fizične osebe in podjetniki posamezniki se lahko prijavijo  na  razpis,  če  predhodno  ustanovijo  zadrugo oziroma drugo pravnoorganizacijsko obliko s statusom socialnega podjetja, s katero kandidirajo na razpisu.

   V  primeru  mladinskih  zadrug  lahko  mladinsko zadrugo ustanovijo najmanj 3 fizične ali pravne osebe (mladinske  organizacije  ali  mladinski  centri)  oziroma podjetniki posamezniki, stari med 18 in 29 let. Mladinsko zadrugo vodi direktor, star med 18 – 29 let. Mladinska zadruga mora imeti status socialnega podjetja. Mladinska  zadruga  mora  biti  ustanovljena  in  registrirana  na pristojnem registrskem sodišču in pridobiti status socialnega podjetja ob oddaji vloge na razpis.

 

Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.907.824,86 EUR.

 

Prijavitelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova  ulica  5,  1000  Ljubljana  ali  dostavi  osebno v glavno pisarno, od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30 oziroma vsak petek med 9. in 14.30.

 

Rok za predložitev vlog je: 15. 7. 2016.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  in  na  spletni  strani:  www.mgrt.gov.si. 

 

Vse  ostale informacije  dobite  na  tel.  01/400-34-59  in  na  e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 39, z dne 3. 6. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016039.pdf#!/r2016039-pdf