01

avg

Uradni list RS, št. 52/2016: Spodbude za MSP v lesarstvu

Javni razpis:  Spodbude za MSP v lesarstvu

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.)

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 11 projektov oziroma podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 6 zaposlenih, izraženo kot povprečno število delovnih ur.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1l), pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2014. 

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali 
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Na razpis se lahko prijavi tudi podjetje, s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob prvem črpanju sredstev poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, oziroma prijavitelj z registrirano podružnico na lokaciji projekta, kar bo dokazoval z vpisom v davčni register skladno z Zakonom o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) ter v sodni register RS. Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan vpis, ter se opredelil o tem, v kateri regiji bo izvajal svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj do oddaje prvega zahtevka vpisa ne izvede, bo SRRS odstopil od pogodbe.

Rok za predložitev vlog je 29. 8. 2016.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016052.pdf#!/r2016052-pdf