01

avg

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

P2R 2016/2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjetme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Upravičenci: Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in socialna podjetja.

Rok za prijave: 23. 8. 2016

Povezava na razpis: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=48