17

avg

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Javni poziv 41SUB-OBPO16

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

 

Predmet  javnega  poziva  so  nepovratne  finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude  pravnim  osebam za  nove  skupne  naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

 

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A – toplotna izolacija fasade,

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

C – optimizacija sistema ogrevanja,

D – obsežna energetska obnova.

 

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in izpolnjuje pogoje iz tega razpisa.

Do  nepovratne  finančne  spodbude  po  tem  javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost  kot  poklic  ali  so  registrirane  za  opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji ter izpolnjujejo še ostale pogoje iz tega razpisa.

 

Upravičena oseba lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti starejši večstanovanjski stavbi.  V  primeru,  da  upravičena  oseba  kandidira  za ukrep D, ne more za to isto stanovanjsko stavbo kandidirati še za ukrepe od A do C.

 

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene osebe tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po tel. na številki 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30 uro.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 54, z dne 12. 8. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016054.pdf#!/r2016054-pdf