05

sep

Sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev namenjenih različnim ciljnim skupinam.

 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže predvidoma 15 VGC po Sloveniji, in sicer predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji, pri čemer se predvideva da bo vsaj polovica (50 %) podprtih VGC-jev ohranila delovanje še najmanj 6 mesecev po zaključku sofinanciranja projektov.

 

Prijavitelj in vsak projektni partner morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

 

1.  Je pravna oseba zasebnega prava, ki ima status društva po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11), zavoda po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni

list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1), humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011 in 90/14 – ZDU-1I) ali je druga pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti (prijavitelj in vsak projektni partner mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega  ustreznega  temeljnega  akta,  iz  katerega  je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe in druga določila te točke, v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 8: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta);

 

2.  Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za  opravljanje  vsaj  ene  izmed  naslednjih  dejavnosti:

SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije;

 

3. Druge pogoje navedene v tem razpisu.

 

Aktivnosti projekta, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

 

Rok za oddajo prijav je najkasneje do srede, 19. 10. 2016.

 

Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za  delo,  družino,  socialne  zadeve  in  enake  možnosti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov – informacije). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani: www.mddsz.gov.si.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informativne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 58, z dne 2. 9. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016058.pdf#!/r2016058-pdf