07

nov

Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc

Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«

 

Z javnim razpisom za sofinanciranje operacij razvoja in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc se želi posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju učenci) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (v nadaljevanju VIZ) še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje.

 

Ciljne skupine javnega razpisa so: otroci, učenci in dijaki ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ.

 

Predmet javnega razpisa je »razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« (skupaj sredstva za sofinanciranje do 12,58 mio EUR) in je razdeljen v več sklopov oziroma podsklopov:

·      Sklop 1:  Sporazumevalna  zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost. Razdeljen je na tri podsklope:

o   sklop 1.1: Bralna pismenost in razvoj slovenščine;

o   sklop 1.2: Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje;

o   sklop 1.3: Večjezičnost.

·      Sklop 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.

·      Sklop 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega  in  sodelovalnega  učenja  ter  formativnega ocenjevanja.

·      Sklop 4: Kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc.

 

Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Posamezen subjekt je lahko poslovodeči v največ dveh sklopih (v primeru več prijav istega poslovodečega partnerja, bosta  upoštevani  tisti  prijavi,  ki  bosta  prvi  evidentirani v vložišču ministrstva).

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 12. 2016 do 12. ure.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,  http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Vsak delovni dan med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 lahko pokličete mag. Boruta Čamplja (tel. 01/400-52-92).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 68, z dne 4. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016068.pdf#!/r2016068-pdf