07

nov

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona

 

Predmet koncesije:

Podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona v skladu  z Odlokom o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini  Gornja  Radgona, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter  drugih  primerih,  ko  socialna  oskrba  lahko  nadomesti  institucionalno  varstvo  in  mobilno pomoč.

 

Predvideni obseg storitve 440 ur/mesečno oziroma določen skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11

in 111/13).

 

Koncesija se podeli za določen čas, za dobo 10 let in se lahko podaljša.

 

Predvideni začetek izvajanja storitve s 1. 3. 2017.

 

Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:

·      da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Slovenije registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

·      da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju: storitve),

·      da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,

·      da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,

·      da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

 

Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do 6. 12. 2016 na naslov »Občina Gornja

Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila prejeta s strani ponudnika najpozneje do 6. 12. 2016 do 12.00 ure.

 

Pristojna oseba za dajanje informacij je Janja Osojnik na tel. št. 02 564 38 31, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in  na  spletni  strani Občine Gornja

Radgona: www.gor-radgona.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 68, z dne 4. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016068.pdf#!/r2016068-pdf