15

nov

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: operacija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči) so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

 

Upravičeni nameni so:

1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

2. razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

 

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

 

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 29. 12. 2016, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018.

 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do objave o porabi sredstev.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Tomaž Svenšek. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 70, z dne 11. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016070.pdf#!/r2016070-pdf