28

nov

6. javni razpis za podukrep 4.1

6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

za leto 2016

 

Predmet podpore:

Podpora  iz  podukrepa  Podpora  za  naložbe v  kmetijska  gospodarstva  (v  nadaljevanju:  podukrep 4.1)  je  skladno  s  3.  točko  prvega  odstavka  in  tretjim odstavkom 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno

primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26.   oktobra 2012, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi), v prilagoditev kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih, in sicer za:

·       tehnološke posodobitve objektov namenjenih reji domačih živali ter objektov za skladiščenje krme,

·       ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

·       ureditev greznic in čistilnih naprav,

·       nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,

·       nakup  in  postavitev  rastlinjakov  in  pripadajoče opreme,

·       ureditev trajnih nasadov,

·       nakup in postavitev mrež proti toči,

·       ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,

·       izvedbo agromelioracij,

·       zaščito čebeljih panjev pred medvedi,

·       ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,

·       ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega  uporabnika  (v  nadaljnjem  besedilu:  ZNS),  ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.

 

Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno  v  gorsko  območje  v  skladu  s  Pravilnikom  o  razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o OMD). Če gre za kolektivno naložbo, je vlagatelj do podpore tisti, ki je določen v 11. točki tega poglavja, če imajo vsi člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma vsi člani skupine kmetov iz osmega odstavka 6. člena Uredbe najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi na gorskih območjih

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 8. marca 2017 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

·       INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

·       INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 74, z dne 25. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016074.pdf#!/r2016074-pdf