28

nov

7. javni razpis za podukrep 4.1

7. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

za leto 2016

 

Podpora  iz  podukrepa  Podpora  za  naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep 4.1) je  skladno  s  3.  točko  prvega  odstavka  in  tretjim  odstavkom 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno

primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47), namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane, in sicer za:

·       tehnološke posodobitve objektov, namenjenih reji domačih živali, in drugih gospodarskih poslopij,

·       ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

·       ureditev greznic in čistilnih naprav,

·       nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,

·       nakup  in  postavitev  rastlinjakov  in  pripadajoče opreme,

·       ureditev trajnih nasadov,

·       nakup in postavitev mrež proti toči,

·       ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,

·       zaščito čebeljih panjev pred medvedi,

·       ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega  uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

 

Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji  ter  izvaja  ekološko  pridelavo  hrane.  Če  gre za kolektivno naložbo, je vlagatelj do podpore tisti, ki je določen v 11. točki tega poglavja, če imajo vsi člani zadruge ali organizacije proizvajalcev, ki bodo uporabljali kolektivno naložbo, oziroma vsi člani skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke tega poglavja najmanj 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi vključenih v ukrep Ekološko kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, kar je razvidno iz oddane zbirne vloge za leto 2016.

 

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 1. marca 2017 do 24. ure.

 

Informacije o razpisu:

·       INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.;

·       INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KGZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 13 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 74, z dne 25. 11. 2016

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016074.pdf#!/r2016074-pdf