27

feb

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2017

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2017

 

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

 

Javni razpis se izvaja z namenom sofinanciranja zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

Rok za predložitev vlog: vloge morajo biti oddane osebno do 10. 3. 2017 do 12. ure ali oddano priporočeno po pošti najkasneje do 10. 3. 2017.

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni Območni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.

 

Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 8. 3. 2017.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 9, dne 24. 2. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017009.pdf