22

mar

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

 

Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017:

1.     računalniški programi,

2.     jezikovni programi,

3.     program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka,

4.     opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.

 

Na javnem razpisu bo izbranih največ 12 prijaviteljev. Prijavitelj je organiziran v konzorcij partnerjev iz statističnih regij, ki jih pokriva posamezna območna služba. Na območju, ki ga pokriva posamezna območna služba, bo izbran največ 1 prijavitelj. Podrobnejši pogoji za prijavitelje so določeni v razpisu.

 

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 31.3.2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na dan izteka roka za oddajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Ministrstva.

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Mateji Peterca na tel. 01/400-54-53, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 13, z dne 17. 3. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017013.pdf