04

apr

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov
v Občini Gornja Radgona za leto 2017

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih. 

 

Na razpis se lahko prijavi:

·       mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 19. 4. 2017. 

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.

 

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, tel. 02/564-38-31. 

 

Več na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017040408253609/