04

apr

Sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin v občini Gornja Radgona

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin 
(upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva)
v občini Gornja Radgona za leto 2017

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:

-          vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;

-          vključujejo prostovoljno delo;

-          vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;

-          vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;

-          vključujejo obujanje tradicije;

-          vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;

-          vključujejo strokovno vzgojo članov;

-          vključujejo skrb za lastno zdravje; 

-          vključujejo programe druženj;

-          spodbujajo k strpnosti, nenasilju;

-          spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo:

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.

Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.

Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v Občini. V kolikor se društvo brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani Občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po predmetnem pravilniku v naslednjem letu.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

·       so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona;

·       imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;

·       imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;

·       vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti. 

 

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno 3. 5. 2017. 

 

Informacije in dvig razpisne dokumentacije:

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, telefon 02 564-38-31, faks: 02/564-38-14, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 

Več na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017040408500920/