03

maj

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim

projektom – A 2017

 

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

·       A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,

·       A2 – projekti kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov,

·       A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

 

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter gozdarstva.

 

Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanjem proizvodnih stroškov, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

 

Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije.

 

Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 3.000.000,00 EUR.

 

Roki za oddajo prijav so: 29. 5. 2017, 26. 6. 2017, 24. 7. 2017, 28. 8. 2017, 25. 9. 2017 in 30. 10. 2017.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

 

Zainteresirani lahko informacije o razpisu pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

Uradni list Republike Slovenije, števila 22, z dne 22. 4. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017022.pdf