17

jul

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

 

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko-poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dograditve ali razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko-poslovnih con. Pri tem se za ekonomsko-poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko-poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

 

Ciljne skupine operacije so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki bodo poslovala v opremljeni/dograjeni/razširjeni ekonomsko-poslovni coni. Upravičenci so občine, ki so tudi investitorji operacije.

 

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 300.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.

 

Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi upravičenec iz lastnih sredstev. Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in proračuna Republike Slovenije) posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 3.000.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je 8. 9. 2017.

 

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 38, z dne 14. 7. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017038.pdf