08

avg

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Javni razpis

za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

 

Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije.

 

Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.

 

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje veliko podjetje v skladu s pogoji opredeljenimi v Prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije, L 187/2014, str.1). Operacije se lahko izvajajo na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija ali kohezijska regija Zahodna Slovenija.

 

Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

  • razvoj integralnih turističnih produktov,
  • oblikovanje (podoba vsebin),
  • digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  • oglaševanje.

 

Stroški so upravičeni v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem oddaje vloge na razpis in se zaključi v treh letih od podpisa pogodbe oz. ne kasneje od 15.10.2021. Davek na dodano vrednost in stroški povezani z investicijami (npr. stroški priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški gradnje, obnove, nakupa strojev in naprav, računalniške opreme) niso upravičen strošek. Prav tako niso upravičeni stroški nastopov na sejmih in razstavah, stroški dela na operaciji zaposlenih pri prijavitelju in partnerjih, niti njihovi potni stroški.

 

Roki za oddajo vlog so: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019.

 

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. s pripisom JR integralni turistični produkti.

 

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

 

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 42, z dne 4. 8. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017042.pdf