04

sep

Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela"

Javni razpis za sofinanciranje projektov

"Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela"

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" (v nadaljevanju: javni razpis) delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela". Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacije v okviru tega javnega razpisa predstavljajo projekte, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva, kot določeno v poglavju 6 in 7 (v nadaljevanju: projektov) in ki bodo s projektnimi vsebinami vplivali na vzpostavitev celostnega modela podpornih storitev pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela in pripomogli k vzpostavitvi podporne mreže z vključenimi prevladujočimi deležniki s področja izobraževanja in trga dela.

 

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela.

 

Javni razpis sledi reševanju problematike zniževanja deleža nezaposlenih oseb iz ciljne skupine v obeh kohezijskih regijah Republike Slovenije, in sicer z izvajanjem projektov v podporo njihovega opolnomočenja z vlaganjem v njihovo informiranje, motiviranje, svetovanje in usposabljanje. S spodbujanjem povezovanja strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah, z delodajalci in s krepitvijo sodelovanja s starši oz. skrbniki, se bo v okviru projektov prispevalo k enotni zaposlitveni mreži za prehod oseb iz ciljne skupine iz šol na trg dela.

 

Ključni cilji javnega razpisa so:

  • razvoj in izvedba projektov prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju: prehod), ki bo prispeval k pridobitvi kompetenc oseb iz ciljne skupine in jih približal trgu dela,
  • spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine,
  • spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah, staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo oseb iz ciljne skupine,
  • vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščenost in motiviranost delodajalcev za zaposlovanje oseb iz ciljne skupine.

 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let v trenutku vključitve v projekt (v nadaljevanju: uporabniki), posebne potrebe pa so: motnje v duševnem razvoju, slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije, gluhota in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

 

Projekti, ki jih izvaja nacionalno projektno partnerstvo za obe kohezijski regiji, se ločijo na:

  • projekt koordinacije, ki ga lahko izvaja največ en projektni partner ter
  • projekte prehoda, ki jih lahko izvaja več projektnih partnerjev.

 

Na javni razpis se lahko prijavi nacionalno projektno partnerstvo, ki vključuje največ 1 (enega) projektnega partnerja, ki bo izvajal projekt koordinacije in izpolnjuje pogoje določene v točki 7.1 ter najmanj 6 (šest) projektnih partnerjev, ki bodo izvajali projekte prehoda in izpolnjujejo pogoje določene v točki 7.2.

 

Projektne vsebine, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in Proračuna RS se morajo začeti izvajati najkasneje tri mesece od podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 31. 12. 2021.

 

Projekti bodo sofinancirani iz EU sredstev in iz Proračuna RS v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krijejo projektni partnerji sami.

 

Rok za oddajo vlog je 2. 10. 2017.

 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani za oddajo vloge na javni razpis v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" (za Helena Porenta). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/. Vprašanja je možno posredovati do 28. 9. 2017, zadnji odgovori bodo objavljeni do 29. 9. 2017.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 47, z dne 1. 9. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017047.pdf