16

okt

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji (v nadaljevanju navedeno pod sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (v nadaljevanju navedeno pod sklop 2). Pri tem velja zaveza, da morajo biti investicije podrejene vsebinam projekta.

 

Predmet javnega razpisa je razdeljen v dva sklopa in šest podsklopov:

 Sklop 1: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v zdravstvenih domovih in lokalnih skupnostih. Sklop 1 je razdeljen na naslednjih šest podsklopov:

  • podsklop 1.1: Vzpostavitev in delovanje novih struktur v zdravstvenih domovih za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju,
  • podsklop 1.2: Vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja,
  • podsklop 1.3: Izvajanje nadgradenj pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov,
  • podsklop 1.4: Izvajanje dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe,
  • podsklop 1.5: Aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin,
  • podsklop 1.6: Vzpostavitev in delovanje struktur na ravni lokalne skupnosti po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju;

Prijavitelj se lahko prijavi le na celoten sklop 1. Sklop 1 je razdeljen na 6 medsebojno povezanih vsebinskih podsklopov, ki predstavljajo celoto.

 Sklop 2: Investicijski projekt v zdravstvenih domovih, ki bodo izbrani za sklop 1.

 

Prijavitelj (in tudi konzorcijski partner) za sklop 1 je javni zdravstveni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost.

Poseben pogoj za sklop 2: Prijavitelj na javni razpis je občina/mestna občina ustanoviteljica zdravstvenega doma. Pri tem mora biti ZD, katerega ustanoviteljica je občina/mestna občina, izbran za sklop 1. V primeru, da je lastništvo javnega zdravstvenega zavoda razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed solastnic. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin solastnic.

 

Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta.

Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov so podrobno opredeljene v razpisu.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. 11. 2017 do 10. ure.

 

Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov MZ: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

MZ bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, podatki o tem bodo objavljeni na spletni strani MZ: www.mz.gov.si.

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletnem naslovu MZ: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/.  

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 56, z dne 13. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017056.pdf