17

okt

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Javni poziv 54SUB-OB17

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

 

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

 

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

 1. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 2. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 3. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 4. priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
 5. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
 6. toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 7. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 8. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
 9. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
 10. gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno ali dvostanovanjske stavbe,
 11. celovita obnova starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 12. nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

 

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
 • najemnik nepremičnine, eno ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

 

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.  

 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 56, z dne 13. 10.2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017056.pdf