06

nov

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

 

I. Skupna določila

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 v lokalnih skupnostih, sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

 

Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru:

1) doma starejših občanov,

2) v oskrbovanem stanovanju in

3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.

 

SSRS sofinancira stanovanjske enote za starejše osebe, tako da:

  1. a) upravičenim prosilcem dodeli posojilo za zagotavljanje stanovanjskih enot v okviru pod točkami 1), 2) in 3) iz prejšnjega odstavka in
  2. b) investira skupaj z upravičenimi prosilci za stanovanjski fond pod točko 2) iz prejšnjegaodstavka (t. i. soinvestitorstvo).

 

Vrste in načini pridobivanja stanovanjskih enot za starejše osebe:

1) z gradnjo objektov,

2) z rekonstrukcijo objektov in

3) z obnovo objektov (kjer bo sofinancirana le izvedba investicijskih vzdrževalnih del) obstoječega objekta oziroma dela objekta.

 

Upravičeni prosilci so lahko:

1) občine,

2) javni nepremičninski skladi in

3) druge pravne osebe,

ki pa morajo v celotnem obdobju od vložitve vloge do zaključka sodelovanja s SSRS zagotavljati izpolnjevanje pogojev določenih z vsakokratno zakonodajo o socialnem varstvu in s predpisi izdanimi na njegovi podlagi ter imeti pridobljene/dodeljene vse potrebne koncesije in/ali pridobljena ustrezna dovoljenja/soglasja za delo pristojnega ministrstva oziroma organov pristojnih na tem področju.

 

II. Posojila

Posojila SSRS se po programu sofinanciranja štejejo kot razpis posojil skladno s 14. členom Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00 in 28/01) in so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo naslednjih stanovanjskih enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb, in sicer:

1) dom starejših občanov,

2) oskrbovano stanovanje in

3) center dnevnega varstva starejših oseb.

 

Za sofinanciranje navedenih oblik bivanja starejših oseb s posojilom se smiselno upoštevajo vsa določila tega programa iz ostalih poglavij.

 

III. Soinvestitorstvo

SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena razmerja z upravičenimi prosilci v skladu z določili tega programa za zagotavljanje pridobivanja novih oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.

 

SSRS soinvestira z izbranimi prosilci tiste projekte novogradnje, s katerimi se pridobijo nove kapacitete na področju oskrbovanih stanovanj pod pogoji, navedenih v tem programu.

 

SSRS vstopa v projekte kot soinvestitor upoštevajoč cilj tega programa, in sicer doseči na trgu po povečanje števila novih oskrbovanih stanovanj, zagotavljanje njihove primerne kvalitete, vplivati na ekonomičnost priprave in izvedbe projektov ter posledično učinkovitost njihove uporabe z vidika poslovanja.

SSRS vstopa kot soinvestitor samo v tiste projekte, ki z gradnjo zagotavljajo nova primerna oskrbovana stanovanja (racionalna in tehnološko obvladljiva gradnja, z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja kar prosilec dokaže z energetsko izkaznico objekta in analizo spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa stavbe), ki se bodo uporabljala kot oskrbovana stanovanja in imajo zagotovljeno tudi z zakonom zahtevano oziroma minimalno pripadajoče število parkirnih mest na posamezno oskrbovano stanovanje, na območjih, kjer so po njih izkazane potrebe (npr. z Anketo SSRS ali PROSO).

 

 

Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova tega programa, lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

 

Vloga se lahko odda le na predpisanem obrazcu (prosilci ga dobijo na naslovu in na spletni strani SSRS) in z obveznimi prilogami, ki so v skladu s prošnjo o načinu sofinanciranja (posojilo, soinvestitorstvo, obnova) določeni in obrazloženi v vsebini tega programa.

 

Vse informacije o vsebini in izvajanju programa lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani, na Poljanski cesti 31, na tel. 01/47-10-500 ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Program je odprt do dne, ko so s sklepi NS SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 59, z dne 27. 10. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017059.pdf