06

nov

Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

 

Trajanje 1 programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je 6 mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula razpisanega programa socialne aktivacije pa so podrobneje opredeljeni razpisu. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 programa socialne aktivacije.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 21 projektov (en projekt naj bi se predvidoma izvajal tudi v Gornji Radgoni), ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

 

V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj v program socialne aktivacije vključi osebe iz naslednjih ciljnih skupin:

  • odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP),
  • odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,
  • osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

 

Prijavitelj je lahko pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II. (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna SKD klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula II., v kolikor le-ta ni razvidna iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo: Priloga št. 6: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta).

Prijavitelj na javni razpis kandidira samostojno, torej brez projektnih partnerjev.

 

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do 31. 12. 2018.

 

Projekti bodo sofinancirani iz EU sredstev in iz Proračuna RS v višini 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.

 

Rok za oddajo vloge je 11. 12. 2017 do 15. ure.

 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si.

 

Dodatne informacije o javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Ministrstvo bo organiziralo najmanj eno informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokacijah delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 62, z dne 3. 11. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017062.pdf