20

nov

Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, razpisuje financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2018.

 

  1. Računalniški programi
  2. Jezikovni programi
  3. Programi priprave na preverjanje znanja iz angleškega, nemškega in italijanskega jezika pri Državnem izpitnem centru – RIC
  4. Opravljanje izpita iz tujega jezika
  5. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
  6. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka

 

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih, ki so predmet tega javnega razpisa.

 

Cilj javnega razpisa je povečati zaposlitvene zmožnosti brezposelnih oseb ter zvišati vključenost v vseživljenjsko učenje.

 

Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.

 

Konzorcijski partnerji so lahko javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost ter srednje šole in zasebne organizacije, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije.

 

Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka, 30. 11. 2017.

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

 

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Mateji Peterca na tel. 01/400-54-53, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 64, z dne 17. 11. 2017

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017064.pdf