05

jan

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2018

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 92/2015, v nadaljevanju Pravilnik), ki jih podeljuje Občina Gornja Radgona iz sredstev proračuna za leto 2018. 

 

Nepovratna sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje ukrepe:

UKREP A1 – Pomoč pri samozaposlovanju,

UKREP A2 – Pomoč pri odpiranju novih delovnih mest,

UKREP B – Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,

UKREP C – Naložbe za nakup opreme in nematerialne investicije. 

Vsak od navedenih ukrepov se mora izvajati na območju občine Gornja Radgona.

 

Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa v letu 2018, znaša 55.000,00 EUR in so vezana na proračun Občine Gornja Radgona, zato morajo biti porabljena v letu 2018.

 

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

  • mikro in mala podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah – ZGD-1-NPB14 (Ur.l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), Zakonom o socialnem podjetništvu - ZSocP (Ur.l. RS, št. 20/11) in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež dejavnosti podjetja na območju občine Gornja Radgona. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, če ima poslovno enoto v občini Gornja Radgona, kjer zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz občine Gornja Radgona (stalno prebivališče) in investira na območju občine Gornja Radgona. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Gornja Radgona, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Gornja Radgona;
  • samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti iz posameznega ukrepa, sedež oz. registrirano samozaposlitev v občini Gornja Radgona (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in mala podjetja iz prejšnje alineje);
  • fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v občini Gornja Radgona v času vložitve vloge na javni razpis, kakor tudi ves čas trajanja obveznosti, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve;
  • fizične osebe, ki so pred vložitvijo vloge na javni razpis pri pristojnem upravnem organu že vložile zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na območju občine Gornja Radgona oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložile vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja na območju Občine Gornja Radgona, pa o njihovi zahtevi še ni bilo odločeno, dokazilo o registraciji pa dostavijo komisiji najkasneje do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev.

 

Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 5. 2018.

 

Razpisna dokumentacija po ukrepih je vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali vsak delavnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (glavna pisarna, pisarna št. 25/I).

 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom ali dvigom razpisne dokumentacije je možno dobiti pri Draganu Kujundžiču na tel. št. 02/564 38 23 in Mateji Coklin na tel. št. 02/564 82 08 ali na el. naslovih: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Podrobnejše informacije na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2018010415145081/.