17

jan

Sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov v Občini Gornja Radgona, omogočanje mladinskega dela in vzbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom in projektom, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnem vključevanju mladih.

 

Na razpis se lahko prijavi mladinska organizacija, opredeljena v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu v skladu z zakonom o društvih in ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov in projektov, v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018, znaša 6.000,00 EUR.

 

Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov mladih v Občini Gornja Radgona v letu 2018, so za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 68, z dne 15. 12. 2011).

 

Rok za oddajo vlog je 5. 2. 2018.

 

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, možno pa jo je vsak delovni dan dvigniti tudi v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.

 

Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Janji Osojnik, tel. 02/564-38-31.

 

Podrobnejše informacije na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2018011615011615/