29

jan

Sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2018

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 

  • redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
  • spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
  • kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
  • izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
  • sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, oprema kulturnim društvom.

 

Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 30.000,00 EUR, in sicer na proračunski postavki 180331- sofinanciranje programov kulturnih društev.

 

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

  • društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture,
  • neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

 

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I) ali na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.

 

Rok za oddajo vlog je 5. marec 2018.

 

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Majda Ferenc, telefon 02/564 38 35, vsak delovni dan v času uradnih ur.

 

Podrobnejše informacije na: https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2018012914094889/.