04

jun

JAVNI RAZPIS KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREK SHOWROOMOV V TUJINI

SPIRIT Slovenija je objavil razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Agencija želi podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih izdelkov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

VREDNOST RAZPISA: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00EUR, in so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA: Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji: -ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali-širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. Kot MSP se štejejo mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo. Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, in sicer morajo imeti prijavitelji na dan oddaje vloge na ta javni razpis na navedenem programskem območju sedež podjetja, vpisan v Poslovni register Slovenije.

Več na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-31-Javni-razpis-Krepitev-trzenja-blagovnih-znamk-na-tujih-trgih-prek-showroomov