05

jun

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM – C1 2019

RAZPISUJE: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

VREDNOST RAZPISA:  Skupna proračunska sredstva so ocenjena na 6.000.000,00 EUR

ROKI PRIJAVE: od 1. 7. 2019 do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2019

UPRAVIČENCI: vse občine v Republiki Sloveniji

FINANČNI POGOJI:

 • obrestna mera : od Euribor (trimesečni) 0,60 % do Euribor (trimesečni) 0,70 %
 • skupna doba vračanja: do 20 let (z vključenim moratorijem do 3 let)
 • sofinanciranje s strani Sklada do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV
 • višina zaprošenega zneska: min 50.000,00 EUR, max. 2.000.000,00 EUR

 

Cilj izboljšanja lokalne in regionalne infrastrukture dosežemo z naslednjimi ukrepi:

 1. Izboljšanje cestne infrastrukture.
 2. Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture.
 3. Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture.
 4. Izboljšanje gospodarskega razvoja.
 5. Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

CILJI VLAGATELJA:         

 1. Rekonstrukcija cestne infrastrukture,
 2. Ureditev obcestnega prostora,
 3. Prometna signalizacija in prometna oprema,
 4. Ureditev pretočnosti križišč,
 5. Ureditev pločnikov,
 6. Ureditev cestne razsvetljave,
 7. Izgradnja javnih poti,
 8. Ureditev/izgradnja kolesarskih poti,
 9. Ureditev parkirnih površin,
 10. Nakup zemljišč za namen cestne infrastrukture,
 11. Vzpostavitev sistema oz. naprav za ogrevanje ali hlajenje stavb,
 12. Investicije v vodno omrežje,
 13. Izgradnja čistilne naprave,
 14. Nakup objekta/nepremičnine za namen socialne/športno turistične infrastrukture,
 15. Obnova vrtca,
 16. Obnova šole,
 17. Obnova doma starejših občanov,
 18. Obnova knjižnice,
 19. Obnova mrliške vežice,
 20. Obnova plavalnih bazenov,
 21. Obnova postajališč za avtodome,
 22. Obnova zdravstvene ustanove,
 23. Obnova občinske stavbe,
 24. Obnova športne/večnamenske dvorane,
 25. Obnova, ureditev mestnih središč/ulic,
 26. Obnova kulturnega doma,
 27. Izgradnja vrtca,
 28. Izgradnja šole,
 29. Izgradnja doma starejših občanov,
 30. Izgradnja knjižnice,
 31. Izgradnja mrliške vežice,
 32. Izgradnja plavalnih bazenov,
 33. Izgradnja postajališč za avtodome,
 34. Izgradnja zdravstvene ustanove,
 35. Izgradnja občinske stavbe,
 36. Izgradnja športne/večnamenske dvorane,
 37. Izgradnja kulturnega doma,
 38. Nakup objekta/nepremičnine,
 39. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in konkurenčnost (obnova ali vzpostavitev površin namenjenih izvajanju dejavnosti gospodarskih družb/poslovnih parkov),
 40. Izgradnja poslovno obrtnih con,
 41. Izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih povezav.

 

Več na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi