06

jun

JAVNI POZIV 66SUB-EVPO19 - Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega vozila na električni pogon;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

 

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

 

RAZPISUJE: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 

VREDNOST RAZPISA:  Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.800.000 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezne ukrepe po tem javnem pozivu znaša največ:

 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e:
 • 000 EUR za nakup novega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
 • 200 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A.

 

Pravne osebe v okviru izvajanja javne službe po tem javnem pozivu pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude, pravne osebe, ki opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost, pa pravico do nepovratne finančne pomoči. 

Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.

 

Pri pravnih osebah, ki so vlagatelji po tem javnem pozivu, in bodo vozilo/a, ki je/so predmet vloge uporabljali v okviru izvajanja javne službe, nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe. Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe); 
 • strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); 
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

 

ROK PRIJAVE: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

UPRAVIČENCI:

 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso družbe v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);  druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zasebniki);
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude, če ima neporavnane finančne obveznosti do Eko sklada.

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na enaslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE:

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Več na spletni strani https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=166