06

jun

JAVNI RAZPIS ZA OPERACIJO UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE IZ PRP 2014-2020 ZA LETO 2019

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Cilj operacije je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

 

RAZPISUJE: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

 

VREDNOST RAZPISA:  

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.500.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

- 1.875.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU

-    625.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

 

ZAČETEK VNOSA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA:

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 24. junija 2019 do vključno 24. septembra 2019 do 24. ure.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV:

V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. maj 2022.

 

UPRAVIČENI STROŠKI:

 1. V skladu s prvim odstavkom 68. člena Uredbe so do podpore v okviru operacije ureditev gozdne infrastrukture upravičeni:

- stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme,

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme,

- prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom Uredbe in ki ne presega 20 odstotkov upravičene vrednosti naložbe brez stroškov pripadajoče opreme, in

- splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki v skladu z 98. členom Uredbe ne presegajo 10 odstotkov upravičene vrednosti naložbe.

 1. V skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe se višina upravičenih stroškov določi v skladu s 95. členom Uredbe, in sicer:

- za stroške ureditve gozdne infrastrukture se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdna infrastruktura, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije in je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19);

- pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedene v seznamu. Za stroške, ki so navedeni v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so določeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe;

- če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se pri določitvi višine upravičenih stroškov upošteva ponudba izbranega izvajalca. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz seznama, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz seznama. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v seznamu, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca;

- če vrednosti upravičenih stroškov niso določene v seznamu, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Če ponudba ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne sme izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno;

- pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih poslovanja.

 1. Podpora se ne dodeli za stroške, določene v 96. členu Uredbe.
 2. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb.

 

ROK PRIJAVE: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril za izbor iz 71. člena Uredbe, ki se v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe podrobneje določijo v tem javnem razpisu, določena pa so tudi v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani MKGP: https://www.programpodezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_6_Merila_za_izbor_operacij/Merila_za_izbor_operacij_8._sprememba_sprejel_OU_15.2.2019.pdf

Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo.

 

MERILA ZA IZBOR OPERACIJ:

 • ekonomski vidik naložbe, 60 točk
 • geografski vidik naložbe, 10 točk
 • proizvodni (tehnološki) vidik naložbe, 10 točk
 • prispevek k horizontalnim ciljem, 20 točk

Maksimalno število 100 točk, vstopna meja 30 točk.

 

UPRAVIČENCI:

 • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
 • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
 • agrarna skupnost v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti.

 

Več na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1483