10

jun

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU PREHRANE IN TELESNE DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE DO 2022

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje programov za izvajanje ukrepov Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025, od novembra leta 2019, leta 2020, 2021 in 2022, s ključnim ciljem izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije.

 

RAZPISUJE: Ministrstvo za zdravje.

Razpis je v celoti objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019

 

CILJI RAZPISA so prispevati k:

– izboljšanju prehranjevanja dojenčkov, otrok in mladostnikov;

– povečanju ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil, ki so pomembna za ohranjanje zdravja prebivalcev;

– okrepitvi zdravja socialno-ekonomsko ogroženih s povečanjem dostopnosti zdravju koristnih živil;

– povečanju deleža ozaveščene populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje;

– strokovni usposobljenosti zaposlenih v zdravstvu na področju spremljanja stanja prehranjenosti in funkcijske zmožnosti bolnikov in starejših odraslih ter prehranskega svetovanja in podporne obravnave na vseh ravneh zdravstvenega varstva;

– povečanju deleža telesno dejavnih socialno ogroženih posameznikov;

– ustvarjanju okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.

 

VRSTE DEJAVNOSTI, ki jih prednostno pričakujemo v programih:

– vzpostavitev dojenju prijaznih okolij na javnih mestih in ustanovah;

– kontinuirano posodabljanje spletnega portala za podporo implementaciji nacionalnih prehranskih smernic v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izmenjave primerov dobrih praks ter širitev učinkovitih vzgojno-izobraževalnih pristopov pri izvajanju prehranske vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih;

– izvajanje praktičnih usposabljanj v vzgojno-izobraževalnih zavodih za organizatorje prehrane glede uporabe smernic zdravega prehranjevanja in podpornih orodij za načrtovanje in izvajanje organizirane prehrane;

– med-vrstniško spodbujanje otrok k pripravi in uživanju zdravih tradicionalnih jedi v vzgojno-izobraževalnem okolju, v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja ob upoštevanju preverjenih in učinkovitih pristopov;

– posodobitev smernic zdravega prehranjevanja za študente in zaposlene ter na njih temelječega modela za usposabljanje ponudnikov prehrane, izvajanje strokovne podpore študentom inšpektorjem ter razvoj sistema strokovnega spremljanja prehrane študentov, z vključitvijo dejavnikov, ki bi ponudnike hrane in uporabnike usmerjala k bolj zdravi izbiri; – izboljševanje sestave živilskih izdelkov (z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja, sladil, nasičenih maščobnih kislin in soli ter povečevanjem vlaknin) in strokovna podpora socialno-zdravstvenim zavodom pri vzpostavitvi javnega naročanja živil, upoštevaje parametre kakovosti (npr. »Katalog živil za javno naročanje«);

– promocija izdelkov z ugodno prehransko sestavo;

– spremljanje stanja ponudbe v prodajnih avtomatih na fakultetah in v zdravstvenih ter socialnovarstvenih zavodih, ozaveščanje deležnikov (ponudnikov, uporabnikov ter širše javnosti), priprava orodij za lažjo implementacijo priporočil s ponujenimi rešitvami za izboljšanje ponudbe v prodajnih avtomatih;

– inovativni pristopi ozaveščanja in pridobivanja veščin zdrave priprave jedi za študente in socialno-ekonomsko ogrožene;

– izvedba programov, ki spodbujajo zdravstveno pismenost in razvoj zdravega življenjskega sloga socialno ogroženih in ranljivih skupin (v povezavi s prehrano in telesno dejavnostjo) ter razvoj predloga vzdrževalnega programa za ohranitev pridobljenih navad;

– kontinuirano posodabljanje (nadgradnja, vzdrževanje, urednikovanje) in promocija spletnega mesta

– portala o prehrani za zagotavljanje dostopnih strokovnih in preverjenih informacij o zdravem načinu prehranjevanja različnih populacijskih skupin;

– prenos znanja klinične prehrane na zdravstvene delavce in sodelavce;

– strokovna podpora zdravstvenim zavodom na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva za vpeljavo prehranske obravnave v obravnavo pacientov;

– sodelovanje in povezovanje strokovnih javnosti in nevladnih organizacij (javno zdravje, šport, urbanizem, prostorsko načrtovanje, promet …) z odločevalci v lokalnih skupnostih z namenom ustvarjanja okolja, ki spodbuja telesno dejavnost, promocije »Zdravja v občini http://obcine.nijz.si/)« kot orodja za ugotavljanje zdravstvenega stanja in spremljanja trendov zdravja prebivalstva v občini, promocije strokovnih usmeritev pri načrtovanju zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti za zdravje ter zagovorništva javnozdravstvenih koristi ustvarjanja okolij, ki spodbujajo telesno dejavnost za zdravje;

– povezovanje s Centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih, sodelovanje z zdravimi mesti, sodelovanje pri organizaciji aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti in Evropskega tedna športa z namenom spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje;

– aktivnosti za izboljšanje telesne dejavnosti pri socialno ogroženih posameznikih, upoštevaje kazalnike zdravja v občini (http://obcine.nijz.si/),

– širjenje mreže za uporabnika brezplačnih načinov telesne dejavnosti na prostem, v naravi, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju in prostovoljstvu ter spodbujanju aktivne mobilnosti

 

VREDNOST RAZPISA IN FINANCIRANJE:

Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek ter opredelitev stroškov sofinanciranja Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2020, 2021, 2022 v okviru javnega razpisa znašajo skupno največ 2.400.000 evrov. Za leto 2020 znašajo predvidoma 800.000 evrov, za leto 2021 predvidoma 800.000 evrov in za leto 2022 predvidoma 800.000 evrov.

Zaprošeni znesek za posamezni program je lahko največ 120.000 evrov.

 

Za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva oziroma viri najmanj v višini 5% od ocenjene vrednosti prijavljenega programa.

Programi, ki imajo zagotovljene tudi druge vire financiranja (npr. nacionalni/regionalni/lokalni javni viri, sponzorska oziroma donatorska sredstva, lastne vire financiranja oziroma lastno udeležbo, morajo predložiti ustrezna dokazila (npr. sklep o izbiri, prostovoljno delo pa izkazati po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)). V primeru sponzorskih in donatorskih sredstev, je potrebno podati izjavo o ne navzkrižju interesov in razkriti imena sponzorjev oziroma donatorjev.

 

UPRAVIČENCI:

Upravičeni prijavitelji programov so neprofitne pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Za potrebe tega razpisa so prijavitelji tiste organizacije, ki:

– so pravne osebe, ki delujejo kot društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov, ustanove za nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb; so neprofitne (na podlagi zakona ali svojih temeljnih aktov: statut, ustanovitveni akt, drugih pravil delovanja),

– so neodvisne od političnih strank;

– delujejo v javnem prostoru in za dobrobit ljudi, skupin in družbe kot celote;

– delujejo na podlagi demokratičnih vrednot in človekovih pravic;

– dejavno sodelujejo pri izvajanju programa in učinkovito prispevajo k njegovemu izvajanju in k njegovim ciljem. Med upravičene prijavitelje tako ne sodijo organizacije:

– ki v svojih temeljnih aktih (statut, ustanovitveni akt, pravila …) nimajo izrecno navedeno, da so neprofitne, v kolikor jim tega ne predpisuje že zakon;

– politične stranke in socialni partnerji, razen zbornic.

Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju in k njegovim ciljem na območju Republike Slovenije.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE:

Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj – javni razpis Prijavnica JR prehrana in telesna dejavnost 2020–2022«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!

Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.

Rok za oddajo vlog je 28. 6. 2019. Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele do 28. 6. 2019 na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Vloga, poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno zadnjega dne (poštni žig najkasneje 28. 6. 2019).

Osebno dostavljena vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, do 28. 6. 2019 do 12. ure.

 

Več na spletni strani http://www.mz.gov.si/