10

jun

Javni razpis »NATEČAJ ZA PODELITEV FINANČNIH SPODBUD ZA NAJBOLJŠI POSLOVNI MODEL IN NJEGOVO PREDSTAVITEV PODJETNIC ZAČETNIC 2019«

NAMEN RAZPISA je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

 

RAZPISUJE: SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

CILJ RAZPISA bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

 – uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;

 – stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;

 – spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov.

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI: upravičeni prejemniki so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje podjetje (v obliki gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral SPIRIT Slovenija ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 90.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo, za leto 2019.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE: Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih razpisne dokumentacije.

Razpis bo odprt do vključno 22. 7. 2019 do 13. ure.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 22. 7. 2019, do 13. ure, ne glede na način oddaje oziroma prispetja. Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana

 

Več na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-06-07-Natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud--za-najboljsi-poslovni-model-in-njegovo-predstavitev-podjetnic-zacetnic-2019