10

jun

Javni poziv 75SUB-EPPO19 - NEPOVRATNE FINANČNE POMOČI PODJETJEM ZA IZVEDBO ENERGETSKEGA PREGLEDA ALI ZA UVEDBO SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

NAMEN JAVNEGA POZIVA je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost. Namen javnega poziva je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001, s katerim podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Sistematično upravljanje z energijo je pomemben vidik poslovanja podjetja, ki ima pozitivne finančne učinke in predstavlja delovanje podjetja v smeri trajnostnega razvoja.

 

RAZPISUJE: Eko sklad, j.s

 

Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:

A – izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju. Podlaga za izdelavo energetskega pregleda morajo biti ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu podjetja, ter diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni, če je to potrebno. V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno oziroma v celoti. Energetski pregled mora vključevati: – podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta; – analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče; – nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski ukrepi); – analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke; – ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba). Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe

B – uvedbo sistema upravljanja z energijo. Uvedba sistema upravljanja z energijo mora vključevati: – podrobno študijo, ki obsega na osnovi meritev izdelano analizo rabe in porabe energije podjetja, določeno energetsko izhodišče, ki je referenčna vrednost pred izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, cilje in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe energije; – izvedbo presoje, ki spremlja in preverja učinke uvedenega sistema; – pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001, izdanega s strani akreditirane organizacije, ki ga mora podjetje vzdrževati še najmanj tri leta po pridobitvi. Podjetje lahko omogoči usposabljanje zaposlenim za potrebe notranje presoje oziroma za skrbnike sistema upravljanja z energijo.

 

VIR IN VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI TER VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega pregleda oziroma stroški uvedbe sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001 brez DDV.

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENE OSEBE po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Med upravičene osebe za ukrep A – izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju po tem javnem pozivu ne spadajo velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili EZ-1.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE: Podjetja se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 36/2019). Podjetja vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si .